Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sertifika Programları

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

Sürekli Eğitim Merkezi

Kamu Diplomasisi Sertifika Programı

 

 1. Amaç

1960’lı yılların başında başlayan yurtdışına Türk işgücü göçünün üzerinden geçen 60 yılda çeşitli ülkelerde yaşayan Türk nüfusun dokusu yeni kuşaklarla değişmiş, yerleşiklik hızla artmış ve diasporik veya sınır ötesi topluluk olarak adlandırabileceğimiz bir yapılanma ortaya çıkmıştır. Yurtdışındaki Türk toplumunun bireyleri içinde yaşadıkları toplumların hemen her alanında yer almakta, aynı zamanda da Türkiye ile olan kültürel ve manevi bağlılıklarını sürdürmektedirler. Bu bağlılığın da bir sonucu olarak Türkiye aleyhtarı akım ve kişiler yurtdışındaki Türklerin günlük yaşantılarını olduğu kadar gelecek planlamalarını da ciddi biçimde etkilemektedir. Yurtdışında Türkiye karşıtı söylemlerle karşılaşan ve kendi varlıklarını da sorgulayan itham ve faaliyetlerle karşılaşan vatandaş ve Türk kökenlilerin aydınlatılması ve güçlendirilmesi amacıyla Kamu Diplomasisi Sertifika Programı düzenlenmesi planlanmıştır.

Öncelikle çevrimiçi olarak düzenlenmesi planlanan 38 saat süreli profesyonel kamu diplomasisi sertifika programımıza yurtdışında yaşayan Türklerin katılımı öngörülmüştür. Yüksek öğrenim öğrencisi ve/veya mezunu, medya çalışanı ve sivil toplum kuruluşlarının mensupları ile ilgi duyanların katılabileceği eğitim programında katılımcılara üniversite düzeyinde yetkin uzman eğiticiler, diplomatlar ve gazeteciler tarafından ders verilecektir. Bu çerçevede kamu diplomasisinin esasları, uygulama olanakları ile ölçme/değerlendirme yöntemleri ele alınacaktır. Programda gerçek vakalar üzerinden kamu dip0lomasisinin işleyişi anlaşılmış olacaktır.  Program katılımcıların başarı düzeyini ölçme amaçlı bir sınav ve sertifika tevdii ile sona erecektir.

Söz konusu programın içerik ve ayrıntıları aşağıda sunulmuş olup, uygulamada ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapılacaktır.

 

 1. Program İçeriği

 

 1. Kamu Diplomasisine Giriş (3 Saat)

Klasik Diplomasi; Kamu Diplomasisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişmesi; Güç; Ulus-Devlet ve Ulusal Çıkar; Kamu Diplomasişsinin Farklı Türlerinin İçeriği

 

 1. Yurtdışında Türk ve Türkiye Algısı (3 Saat)

Tarihten Bugüne Dünyada Türk ve Türkiye Algısı

 

 1. Türkiye’nin Yurtdışındaki Türklere Sunduğu Hizmetler (2 Saat)

Türkiye’nin Yurtdışındaki Vatandaşlarına Yönelik Politikaları ve Kurumsal Hiizmetleri

 

 1. Ulusal Güvenlik ve Kamu Diplomasisi  (2 Saat)

Ulusal Güvenlik Aracı Olarak Kamu Diplomasisi; Hasım Kamu Diplomasisine Karşı Koyma

 

 1. İletişim ve Diyalog Vasıtasıyla Etki Kazanma (3 Saat)

Etki Faktörleri; İnanılırlık İmali; İletişim Araçları ve Yöntemleri; Medya ve Kamuoyu

 

 1. Kamu Diplomasisi Stratejileri (4 Saat)

Stratejik Kamu Diplomasisi; Kamu Diplomasisinin Ortakları; Kamu Diplomasisi Stratejilerinin Hazırlanması; Akademik Destek; Kamu Diplomasisi Kurumları ve Devlet Otoriteleri ile İlişkileri

 

 1. Farklı kamu Diplomasisi Alanları (3 Saat)

Siyasal İletişim; Kültür Diplomasisi; Bilim Diplomasisi; Eğitim Diplomasisi; Sağlık Diplomasisi; İnsani Yardım Diplomasisi; Spor Diplomasisi; Ulus ve Devlet Markalaşması; Değişim Programları; Diaspora Diplomasisi

 

 1. Kamu Diplomasisi Anlatıları (4 Saat)

Kamu Diplomasisinde Anlatı; Anlatı Stratejileri ve Kültürler Arası İletişim; Kamu Diplomasisinde Yaratıcılık

 

 1. Stratejik Kamu Diplomasisi Uygulamaları  (4 Saat)

Alan çalışması; Kamu Diplomatlarının Davranış Biçimleri; Uygun Kamu Diplomasi Türlerinin Uygulanması

 

 1. Kamu Diplomasisi Etkilerinin Ölçülmesi ( 3 Saat)

Veri Toplama; Veri Analizi; Değerlendirme ve Araştırma

 

 1. Örnek Olaylar (4 Saat)

Büyük Devletlerin Kamu Diplomasisi; Orta Ölçekli Devletlerin Kamu Diplomasisi, Farklı Siyasal Gelişmeler Açısından Devletlerin Örnek Olayları

 

 1. Ele Alınan Konuların Gözden Geçirilmesi (3 Saat)
   
 2. Final Sınavı (Çoktan Seçmeli) (2 Saat)