Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkımızda

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

SENATO TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAAT

OTURUM NO

22/01/2020

16.00

01

 

 

 

 

 

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

KAMU DİPLOMASİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (İSÜ-KAD) YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesi Kamu Diplomasisi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (İSÜ-KAD) teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstinye Üniversitesine bağlı olarak İstinye Üniversitesi Kamu Diplomasisi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (İSÜ-KAD) amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
 2. Merkez: İstinye Üniversitesi Kamu Diplomasisi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni (İSÜ-KAD),
 3. Müdür: İstinye Üniversitesi Kamu Diplomasisi Araştırmave Uygulama Merkezi (İSÜ-KAD) Müdürü’nü,
 4. Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörü’nü,
 5. Üniversite: İstinye Üniversitesi’ni,          
 6. Yönetim Kurulu: İstinye Üniversitesi Kamu Diplomasisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu’nu,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite disiplini altında, kamu diplomasisinin farklı alanları ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, alana ilişkin tartışma ve araştırmalara katkıda bulunmak, bu konudaki interdisipliner çalışmaları teşvik ve organize etmek, kamu ve özel sektör kurumlarına danışmanlık hizmeti vermek, bilimsel toplantı, kurs ve seminerler düzenlemek, bilimsel araştırmalar yapıp konusundaki literatüre katkıda bulunmak.

b) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurmak, lisansüstü eğitimde kurs ve programlar geliştirilmesine yardımcı olmak, bilgi birikimi sağlamak ve yaymak.

  c) Diğer üniversite, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak iletişim mecralarını oluşturmak ve veriler sağlamaktır.

 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 

a) Kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve ihtiyaç duyulan konularda inceleme, araştırma yapmak; bilimsel görüş, proje, rapor, plan vb. hazırlamak.

b) Merkezin amacı doğrultusunda eğitim ve sertifika programları ile atölye çalışmaları düzenlemek.

c) Merkezin amacı doğrultusunda lisansüstü programlara destek ve katkı vermek.

ç) Yazılı, görsel ve işitsel yayın faaliyetlerinde bulunmak.

d) Uluslararası ve ulusal düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar vb. düzenlemek.

e) Kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşlarına Merkez amaçları doğrultusunda danışmanlık hizmeti vermek.

f) Kamu diplomasisi alanlarına ilişkin bilimsel rapor ve görüşler hazırlamak.

g) Merkezin amacı doğrultusunda Üniversite ve Merkezin yetkili kurullarınca verilecek görevleri ve çalışmaları yapmak.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

 

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcısı.

b) Yönetim Kurulu.

(2) Yönetim Kurulu tarafından önerilmesi halinde, Rektörlük onayı ile Danışma Kurulu oluşturulabilir.

 

 

 

 

Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve kamu diplomasisi araştırmaları konusunda deneyimli, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde basılmış eserleri olan İstinye Üniversitesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Müdür, Rektör’ün onayıyla, Üniversite’nin konuyla ilgili alanlarında çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür’ün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları, Müdür’ün bulunmadığı zamanlarda Müdür’ün görevlerini yerine getirir.

(3) Müdürün geçici sürelerle görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamayacağı durumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, yeni Müdür görevlendirene kadar Müdürlük görevini bizzat yürütebileceği gibi, görevi vekâleten yürütmek üzere Üniversite’nin tam zamanlı öğretim elemanlarından birine de verebilir.

 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür’ün görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaları düzenli bir şekilde yönetmek ve Merkezi temsil etmek.
 2. Merkezin faaliyet alanları ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulu’nun görüşünü de aldıktan sonra Rektörlüğe bilgi vermek.
 3. Çalışma konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapmak.
 4. Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektör’e sunmak.
 5. Her yılın sonunda Merkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.
 6. Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapmak, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlendirilmesini sağlamak.
 7. Müdür, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektör’e karşı birinci derecede sorumludur.
 8. Müdür, Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kurulu’na başkanlık eder. Ayrıca Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar, Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygular.

 

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Müdür Yönetim Kurulu’na başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdür’ün çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.

(3) Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Üç kez arka arkaya veya toplam beş kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
 2. Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
 3. Merkezin çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.
 4. Araştırma, uygulama ve yayım konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulunmak.
 5. Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma raporunu hazırlamak ve raporları Rektörlüğe sunmak.
 6. Merkezin mali işlemlerini, gelir ve gider dengesini koordine etmek.
 7. Müdür’ün, yönetim ile ilgili getireceği konularda karar almak.

 

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13’üncü maddesi çerçevesinde Rektör tarafından personel görevlendirilmesi suretiyle karşılanır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır. 

 

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.